Õppetöö

Loovtöö

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust.

Mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne kui ta proovib! :)

Põhikooli riiklik õppekava sätestab, et

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.

  • Täpsema teemavaliku teevad õpilased oktoobrikuu lõpuks.
  • Loovtöö sooritatakse individuaalselt või grupina.
  • Loovtöö koostatakse loovtööde koostamise juhendi järgi (hetkel uuendamisel).
  • Õpilased  kaitsevad loovtöö õppeperioodi lõpul, reeglina maikuu jooksul.
  • Loovtöö hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks.
  • Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistuse juurde käivale hinnetelehele.
  • Loovtöö sooritamine on vajalik põhikooli lõpetamiseks alates 1. septembrist, 2013.

 

Soovituste ja näidetega Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juhendamterjalis saab tutvuda SIIN.