Lapsevanemale

Uue õpilase kooli astumise dokumendid

1. klassi õpilase kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada:

  • kirjalik avaldus direktorile
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ärakirja/koopia

Ühest koolist teise üleminekul on vaja esitada:

  • kirjalik avaldus direktorile
  • tervisekaart
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil/trimestril pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel
  • foto õpilaspiletile