Õpiabirühma avaldus

Õpiabirühm on toetav meede ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning suulise ja/või kirjaliku kõne probleemidega põhikooliõpilastele. Õppetöö õpiabirühmas toetab õpilase vastavas klassis õppimist ja aine õpitulemuste omandamist. Õpiabi tundi ei käsitleta aineõpetaja poolt väljaspool klassiõpet läbiviidava järelaitamistunnina. 

Õpiabi tunnid toimuvad üldiselt vastava ainetunni ajal, vajadusel lisatunnina. 

Õpiabi tunde viiakse läbi individuaalselt või rühmades järgmiste probleemidega õpilastele:

  • suuline ja kirjalik kõne arenevad eakohasega võrreldes aeglasemalt või raskendatult ning esinevad raskused lugema õppimisel, lugemisel ja tekstiloomel, raskused kirjutama õppimisel ja kirjutamisel, raskused arvutama õppimisel ja arvutamisel.
  • raske keskenduda, mõista, meelde jätta kuuldut, nähtut või loetut, leida ja välja tuua olulist, mõista tööjuhendeid ning neid täita, leida ja luua seoseid õpitu vahel jms.
  • emostsionaal- ja/või käitumisraskused või tervisliku seisundi tagajärjed.

Õpiabi tundide tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna ja aineõpetajate poolt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil.

Vajaduse ilmnemisel ja õpetajate ettepanekul võtab kool lapsevanemaga ühendust ja palub lapsevanemal esitada HEV koordinaatorile nõusoleku avalduse tugimeetme rakendamiseks ja õpilase individuaalse arengujälgimise kaardi avamiseks.

Vastava nõusoleku palume täita e-vormi teel, mis avaneb järgnevnal lingil:

https://lingid.ee/apkopiabilink opens on new page

 

 

 

 

Avaldatud 01.08.2018. Viimati muudetud 24.09.2021.