Loovtööde koostamise juhend

Loovtöö tähendab uurimust või praktilist tööd, mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv ning mille sooritamine on põhikooli lõpetamise eelduseks.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust.

Mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne kui ta proovib! :)

 

Põhikooli riiklik õppekavalink opens on new page sätestab, et

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline.

  • Täpsema teemavaliku teevad õpilased oktoobrikuu lõpuks.
  • Loovtöö sooritatakse individuaalselt või grupina.
  • Loovtöö koostatakse loovtööde koostamise juhendi järgi .
  • Õpilased  kaitsevad loovtöö õppeperioodi lõpul, reeglina maikuu jooksul.
  • Loovtöö hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks.
  • Loovtöö teema kantakse põhikooli lõputunnistuse juurde käivale hinnetelehele.
  • Loovtöö sooritamine on vajalik põhikooli lõpetamiseks alates 1. septembrist, 2013.

 

LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND AVANEB SIIT! 

(Kinnitatud 07.09.2022 Direktori käskkiri nr 1-6/2.)

 

Lisa 1. Individuaalse loovtöö tööplaani põhi (word)

            Individuaalse loovtöö tööplaani põhi (pdf)

 

Lisa 2. Kollektiivse loovtöö tööplaani põhi (word)

            Kollektiivse loovtöö tööplaani põhi (pdf)

 

Lisa 3. Loovtööde juhendaja kirjaliku hinnangulehe põhilink opens on new page (word)

 

Avaldatud 15.10.2018. Viimati muudetud 10.05.2024.