Koolikohustusest

Põhikool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud aeg (edaspidi nominaalne õppeaeg) üheksa aastat.

Vald või linn tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus.

Koolikohustuse täitmise ja põhikooli riiklikule õppekavale vastava põhihariduse omandamise võimaluse valla või linna haldusterritooriumil elavatele koolikohustuslikele lastele tagab vald või linn, vajaduse korral kaasates erakooli pidajat või riiki.

Lapse jaoks on koolikohustus kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta. Lapse puudumise põhjusest on lapsevanem kohustatud kooli teavitama lapse puudumise esimesest päevast.

Aruküla Põhikool kasutab kodu ja kooli vahelise info süsteemseks edastamiseks eKooli.

Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:

 •  lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või
 •  laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:

 • looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 • esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 • tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 • tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 • kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
 • pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
 • taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

Koolikohustuse mittetäitmise ja ka kodukorda rikkuva käitumise korral võib kool kohaldada ühte või mitut tugimeedet:

 • arenguvestluse või probleemvestluse läbiviimine;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi;
 • tugispetsialisti teenuse osutamine;
 • käitumise tugikava koostamine;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
 • õpilasele tugiisiku määramine;
 • kirjalik noomitus;
 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine (vanema nõusolekul);
 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (õppenõukogu  otsusel).

Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks valla- või linnavalitsuse poole, aga reeglina on Aruküla Põhikoolis igati mõistlikud õpetajad ning enne mõjukama meetme kasutamist arutame ikka kõikide osapooltega probleemolukorrad läbi, sest 'kui peab otsustama mõne inimese üle, on tähtis eelkõige kindlaks teha, kas tal on või puuduvad kolm omadust:

ausus, tarkus, headus' (S. Freud)  -

meie eeldame, et meie õpilastel ning nende vanematel on  :)

 

Avaldatud 10.08.2018. Viimati muudetud 13.08.2018.