Põhiväärtused

  • USALDUSVÄÄRSUS - PROFESSIONAALSUS
  • VASTUTUSTUNNE - RATSIONAALSUS
  • PÜHENDUMUS - LOOVUS - AVATUS
  • KOOSTÖÖ - PARTNERLUS
  • MOTIVEERITUS
  • TURVALISUS
  • INNOVAATILISUS
  • KESKONNA- JA TERVISETEADLIKKUS

Olla ajaga kaasas käiv kool, kus igal õpilasel on võimalus võimetekohaselt areneda, loodud on isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond, mis kujundab õpilaste õpimotvatsiooni ja võimaldab omandada mitmekülgset haridust, kujundab enesehinnangut ja annab oskusi edaspidiseks toimetulekuks. Lapsevanemate ja õpetajate koostöös kasvab vastastikune usaldus ja toetus.

/ARUKÜLA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2021-2025/

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Teeme oma tööd pühendumise, vastutustundega ja olles avatud koostööle partneritega. Oma tegevuses oleme ratsionaalsed ja loovad. Meie tegutsemine ja otsused peavad olema sellised, mis arvestavad inimeste kaasamisel ajaressursi ja materiaalsete vahendite kasutamisel kokkuhoidlikkuse põhimõtet. 

/ARUKÜLA  PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2016 – 2020/

 

"Meie inimesed, rahvas, me seltskond" on üks lisaväärtus, mida me pidasime oluliseks kandideerides Aasta kooli kandidaadiks.

Aruküla Põhikool on tänaseks kasvanud ligi 400 õpilase ja 30 õpetajaga kooliks, kus kõigile on loodud võimalus ühte või teistmoodi õppida ja õpetada.

Loomulikult käib meil õppetöö tavaklassides, kuid ka väikeklassides, lihtsustatud õppekavaga klassides ja vajadusel tõhustatud kujul, üks ühele või koduõppes, rakendatakse VEPA Käitumisoskuste Mängu ja muid metoodikaid. Kaasav haridus ja hariduslike erivajadustega õpilastele võimaluste loomine ei ole meie koolis niisama viimane moeröögatus hariduspoliitikas, meil on päriselt ka nii – juba aastaid! Kõiki õpilasi ja kodusid aitame läbi igasuguste raskuste nii lihtsalt eduka toimetuleku kui ka tähtede poole!

Toetust ja tunnustust saavad lisaks õpilastele päris kindlasti kõik meie õpetajate erivajadused eneseteostuseks, olgu siis tunnis, väljaspool tundi, kohalikul tasemel, maakondlikul tasemel, vabariiklikul tasemel või rahvusvahelisel areenil - nimetage ainult, meie oleme seda teinud! Õpilaste poodiumikohad olümpiaadidelt jt õpilasvõistlustelt, samuti huvitegevuses ja spordivõistlustel (Eesti meistreid erinevatel aladel on meie koolis igal aastal), õpetajate nominatsioonid Aasta Õpetajaks, aktiivsed eestvedajad ainesektsioonides, -seltsides ja teistest organisatsioonides.

Kes teeb, see jõuab! Meie jõuame väga palju!

Tunnustust väärib ka see, et tänapäeva kiiretes valikutes ja võimalustes tööturul on meie kooli tulnud õpetajad väga suures enamuses siia ka jäänud! Suure kaadrivoolavuse pärast me muret ei tunne – meie tuleme, jääme, saame kokku ning tegutsemegi aastast aastasse oma kooli ja kogukonna nimel! Ringiga on kooli tagasi jõudnud mitmed vilistlased, kes nüüdseks ise õpetajad ja/või ringijuhid. Absoluutselt kõik õpetajad on meil multitalendid ja saavad kõigega hakkama, kõige ees meie direktor Avo Möls juba viimased kaks aastakümmet, näitamata seejuures vähimatki märki kulumisest!

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 02.04.2024.