Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.

Kooli õppenõukogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine

vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökordlink opens on new page.link opens on new page.">

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

 

2020/21. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

 

27.08.21: 

 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §2 lõige 6) 

 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §4 lõige 1) 

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21. õppeaastaks 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §2 lõige 2)

 

16.06.21: 

 • põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6)

 • täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

07.06.21: 

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

22.02.21: 

 • Hoolekogu poolt kooli kodukorra kohta antud arvamuse ja muudatusettepanekute läbiarutamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §2 lõige 4)

 

08.10.20,  12.10.20,  21.10.20,  22.10.20,  23.10.20,  02.11.20,  18.11.20, 08.01.21, 30.04.21:

 • Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §2 lõige 1) 

________________________________________________________

2019/20. õppeaasta õppenõukogu koosolekud:

31.08.20: 

 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §2 lõige 6) 

 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §4 lõige 1) 

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2020/21. õppeaastaks 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord §2 lõige 2)

 

05.06.20: 

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

28.10.19:

 • kooli kodukorra muudatuste arutamine ja arvamuse andmine (

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

________________________________________________________

2018/19. õppeaasta planeeritud õppenõukogu koosolekud:

 

26.11.18:

 • õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine vanema taotluse alusel

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §3 lõige 1)

 

25.02.19:

 • kooli kodukorra ja õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra ning nende muudatuste arutamine ja arvamuse andmine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 4 ja 8)

 

07.06.19: 

 • õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1)

 

14.06.19: 

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise ja õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6 ja 7)

 

21.06.19: 

 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 6)

 

29.08.19: 

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 

(Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord, §4 lõige 1, §2 lõige 6, )

 

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 06.09.2021.